Fälld

Företagsgruppen Hjälper SWE AB

Uttalandedatum: 2020-10-30Diarienummer: 20-228Anmälare: En konsumentMotpart: Företagsgruppen Hjälper SWE ABFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Företagsgruppen Hjälper SWE AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Företagsgruppen Hjälper SWE AB trots att hon tydligt motsatt sig detta (anmälan bifogas). Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Då Företagsgruppen Hjälper SWE AB underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen.

Företagsgruppen Hjälper SWE AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som placerat en Nej Tack-skylt på brevinkastet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                              

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist