Friad

Folkspel Ideell Förening

Uttalandedatum: 2020-10-02Diarienummer: 20-231Anmälare: En konsumentMotpart: Folkspel Ideell FöreningFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Folkspel (föreningen) trots att han tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Föreningen har uppgett att anmälaren ej är kund hos föreningen och att adressuppgifterna erhållits genom köp av Alektum Group AB som vid en kontroll sett att anmälaren ej är införd i NIX-spärregister. Från samarbetspartnern PEC Sweden:s interna logg kan föreningen se att anmälaren blivit uppringd men att ingen försäljning har initierats i något utav fallen samt att samtalen tryckts bort eller att anmälaren svarat och sedan lagt på direkt. Dock är det samtal som genomförts 2020-07-21, efter anmälningstillfället, av en sådan samtalslängd att föreningen tror att det kan vara så att anmälaren begärt att inte bli uppringd, vilket innebär att anmälaren sätts på en spärrlista i 90 dagar.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att konsumenten motsätter sig att bli uppringd av Folkspel men huruvida konsumenten tydligt motsatt sig detta före anmälningstillfället 2020-07-04 är inte oemotsagt. Med anledning av de motstridiga uppgifter som lämnats till NIX-nämnden lämnas ärendet utan åtgärd. Nämnden förutsätter att Folkspel respekterar anmälarens önskan att ej bli uppringd enligt begäran oaktat att anmälarens telefonnummer ej är infört i NIX-spärregister.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare