Friad

Sambla AB

Uttalandedatum: 2020-10-29Diarienummer: 20-232Anmälare: En konsumentMotpart: Sambla ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Sambla AB (företaget) trots att hon tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälarens telefonnummer inte var med i NIX telefon den 5 juni 2020 och att samtalet till anmälaren skett den 7 juli 2020, vilket är inom två månader från det att telefonnumret införts i NIX telefon. Anmälaren har varit registrerad på telefonnumret tidigare under våren 2020 men sedan har ett byte skett den 5 juni 2020. Därmed hade företaget inte för avsikt att ringa upp anmälaren utan den som faktiskt stod registrerad på telefonnumret. Företaget har vidtagit åtgärder efter anmälan genom att införa telefonnumret i bolagets interna spärregister och tillförsäkrar att även om en ny person registreras på numret kommer företaget inte att ringa till detta nummer igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Sambla AB ringt till anmälaren inom den två månaders period från att ett telefonnummer infört i NIX telefon är spärrat. Huruvida det skett ett byte av ägare för det uppringda telefonnumret är inte något NIX nämnden kommer ta ställning i. Nämnden förutsätter att Sambla AB ej kommer att ringa på nytt till det telefonnummer som angetts i anmälan, oavsett om det sker ett byte av ägare.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare