Fälld

Open Infra

Uttalandedatum: 2020-10-30Diarienummer: 20-335Anmälare: En konsumentMotpart: Open InfraFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: OpenInfra har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han flera gånger mottagit direktmarknadsföring av Open Infra (motpart) per sms. Han har även kontaktat företaget med invändning mot att bli kontaktad.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att ett av deras säljbolag har skickat det sms anmälaren anmält. Det är inget försäljningssätt som företaget ställer sig bakom och det har vidtagits interna åtgärder för att förtydliga det till alla samarbetspartners för försäljning. I förebyggande syfte har även samtliga säljbolag ombetts att radera eventuella personuppgifter som berör personer som inte har någon kundrelation till företaget eller som inte har gett medgivande att bli kontaktade i marknadsföringssyfte. Ett mail har från anmälaren inkommit den 29 juni 2020 där företaget även informerat anmälaren om att det är inte så här de vill arbeta med försäljning. Det tidigare sms som anmälaren mottagit december 2018 kan företaget inte spåra men tvivlar inte på att ett sådant har skickats till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål. Av underlaget framgår att det är ostridigt att konsumenten mottagit sms-reklam från Open Infra. NIX-nämnden bedömer att Open Infra således har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Nämnden förutsätter att de vidtagna åtgärderna förhindrar att oönskade utskick sker i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare