Friad

Telia Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-10-01Diarienummer: 20-336Anmälare: En konsumentMotpart: Telia Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telia Sverige AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren (Telia/Halebop) och anmälaren. Företaget kommer att vidta åtgärder för att anmälaren inte ska bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Telia Sverige AB har kontaktat anmälaren i egenskap av kund och har därför ej brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i NIX-telefon.

Anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare