Fälld

Svenska Lumon AB

Uttalandedatum: 2020-11-10Diarienummer: 20-342Anmälare: En konsumentMotpart: Svenska Lumon ABFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svenska Lumon AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Svenska Lumon AB trots att han tydligt motsatt sig detta (anmälan bifogas). Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Då Svenska Lumon AB underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen.

Svenska Lumon AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som placerat en Nej Tack-skylt på brevinkastet samt vid kontakt begärt att företaget ska respektera det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                               

e.u. Katarina Dahl, Sekreterare