Fälld

Increment Security Group Gothia AB

Uttalandedatum: 2020-11-16Diarienummer: 20-385Anmälare: En konsumentMotpart: Increment Security Group Gothia ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Increment Security Group Gothia AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta. Hon har dessutom vid tidigare tillfälle begärt att inte bli kontaktad av företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att kunden inte har blivit uppringd det datum som beskrivs i anmälan från det angivna telefonnumret. Numret som anges i anmälan är ett telefonnummer till företagets kundtjänst och inte något nummer som företaget ringer ut från förutom om kunden själv ringt in och velat bli kontaktad i kundtjänstärende. Anmälaren har tidigare blivit uppringd i egenskap av företrädare för sin enskilda firma. Efter tidigare kontakt med anmälaren har dennes telefonnummer spärrats i det interna ”ringsystemet”.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter varför NIX-nämnden inte kan tillmäta endera parts uppgift någon övervägande tyngd.

Sedan tidigare kontakt med anmälaren har Increment Security Group Gothia AB spärrat anmälarens telefonnummer i företagets interna system, vilket anges vara oförändrat.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

 Mattias Grundström, Sekreterare