Fälld

Ventilation VVS Tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2021-01-22Diarienummer: 20-423, 20-424 samt 20-425Anmälare: Flera konsumenterMotpart: Ventilation VVS Tjänst Norden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till flera konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Ventilation VVS Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de blivit uppringda av Ventilation VVS Tjänst Norden AB (företaget) trots att dessa är införda i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Ventilation VVS Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Ventilation VVS Tjänst Norden AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa flera konsumenter som var införda i NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist