Fälld

Vacker Sverige AB

Uttalandedatum: 2021-01-22Diarienummer: 20-428Anmälare: En konsumentMotpart: Vacker Sverige ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Vacker Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon har mottagit obeställd reklam via sms från företaget trots att hon tidigare motsatt sig sådan reklam.  

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten flera gånger försökt avregistrera sig från företagets sms-reklam men trots detta mottagit sms-reklam. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist