Fälld

Circle K Sverige AB

Uttalandedatum: 2021-02-12Diarienummer: 20-402Anmälare: En konsumentMotpart: Circle K Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Circle K Sverige AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument som inte har samtyckt till detta på förhand

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Circle K Sverige AB i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit e-postreklam från Circle K Sverige AB trots att han ej har lämnat sitt samtyckte till det. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare