Fälld

CoolSnow Aps

Uttalandedatum: 2021-02-12Diarienummer: 20-403 samt 20-404Anmälare: Två konsumenterMotpart: CoolSnow ApsFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: CoolSnow Aps har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. CoolSnow Aps har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam inte försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från företaget trots att de har lämnat sitt samtyckte till det. Det framgår även av respektive anmälan att sms-reklamen saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att CoolSnow Aps har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter. Av underlaget framgår att sms-reklamen inte varit försedd med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenter med en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sin sms-reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                 

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist