Fälld

Pleasuredome L4l trading Ltd

Uttalandedatum: 2021-02-12Diarienummer: 20-413Anmälare: En konsumentMotpart: Pleasuredome L4l trading LtdFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Pleasuredome L4l trading Ltd har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Pleasuredome L4l trading Ltd har brutit mot 20 § marknadsföring genom att inte förse sin sms-reklam med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna har mottagit obeställd reklam via sms från företaget trots att hon ej samtyckt till det. Sms-reklamen har även saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten flera gånger försökt avregistrera sig från företagets sms-reklam men trots detta mottagit sms-reklam. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter. Av underlaget framgår att sms-reklamen varit försedd med en avregistreringslänk men att länken inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenter med en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sin sms-reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                  

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist