Fälld

Taxijakt AB

Uttalandedatum: 2021-02-04Diarienummer: 20-415, 20-416, 20-417 samt 20-418Anmälare: Flera konsumenterMotpart: Taxijakt ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Taxijakt AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till flera konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att Taxijakt AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms till flera konsumenter utan deras samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                               

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist