Fälld

Cool Snow

Uttalandedatum: 2021-02-09Diarienummer: 20-431Anmälare: En konsumentMotpart: Cool SnowFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Cool Snow har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna har mottagit obeställd reklam via sms från företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten fler gånger försökt avregistrera sig från företagets sms-reklam men trots detta mottagit sms-reklam. Företaget har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                  

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist