Fälld

Hajper Ltd

Uttalandedatum: 2021-04-11Diarienummer: 21-005Anmälare: En konsumentMotpart: Hajper LtdFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på tillfredsställande avregistrerings-funktion NIX-nämndens beslut: Hajper Ltd har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Hajper Ltd har brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sms-reklam till konsument med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna har mottagit obeställd reklam via sms från företaget. Reklamen har dessutom saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenten har invänt mot att få fortsatt sms-reklam från företaget. Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Av underlaget framgår att en sådan adress saknats.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse konsumenten med en tillfredsställande avregistreringsfunktion i sin sms-reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                 

e.u. Katarina Dahl, Beredningsjurist