Friad

Livpension i Norden AB

Uttalandedatum: 2021-05-29Diarienummer: 21-014, 21-015 samt 21-016Anmälare: Flera konsumenterMotpart: Livpension i Norden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till flera konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att dessa blivit uppringda av Livpension AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att man tar det seriöst att tre anmälningar inkommit på en och samma dag, 2021-02-08. Samtalen kan spåras till att företaget ringt upp telefonnumren via bokningsavdelningen. Detta är väldigt beklagligt då listor beställs med nummersättning och att NIX-registreringen ska vara med. I detta fall kan detta påvisas komma från företagets listleverantör och den senaste beställningen har felanmälts.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att det är ostridigt att Livpension i Norden AB ringt till flera konsumenter trots att deras telefonnummer är införda i NIX-telefon. Att detta inträffat på grund av att den leverantör som företaget beställer ringlistor ifrån inte uppfyllt kravet på att rensa bort telefonnummer införda i NIX-register får anses legat utom Livpension i Norden AB:s faktiska kontroll.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare