Friad

Rusta

Uttalandedatum: 2021-06-14Diarienummer: 21-008Anmälare: En konsumentMotpart: RustaFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

Rusta har uppgett att anmälaren är med i kundklubben Club Rusta och att Rusta därmed har haft rätt att kontakta anmälaren baserat på villkoren för Club Rusta. Enligt villkoren har Rusta rätt att tillhandahålla konsumenter som registrerat köp via Club Rusta med erbjudanden och marknadsföring, där huvuddelen av marknadsföringen sker via sms eller e-post. Vidare har Rusta svarat att sms-reklam förses med instruktion om hur en konsument avregistrerar sig från framtida sms genom att skicka STOPP till ett visst nummer.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att han inte är medlem i Rustas kundklubb medan Rusta har svarat NIX-nämnden att han är det. Eftersom underlaget inte visar huruvida anmälaren är medlem eller ej lämnas frågan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare