Fälld

Granngården

Uttalandedatum: 2021-06-14Diarienummer: 21-019Anmälare: En konsumentMotpart: GranngårdenFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Granngården har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Granngården har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Han har även uppgett att han flera gånger försökt avregistrera sig från fortsatt sms-reklam genom att skicka Stopp enligt instruktionerna i sms-reklamen utan framgång.

Företagets uppgifter

Granngården har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Granngården har underlåtit att yttra sig till NIX-nämnden. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på underlaget som kommit in till nämnden och bedömer därför att Granngården har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Enligt anmälarens uppgift till NIX-nämnden har företagets avregistreringslänk i reklamen inte fungerat. NIX-nämnden bedömer baserat på underlaget att Granngården brutit mot 20 § marknadsföringslagen då företagets sms-reklam inte försetts med en fungerande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare