Fälld

Scandal Beauties (Amigo Media AB)

Uttalandedatum: 2021-06-14Diarienummer: 21-021Anmälare: En konsumentMotpart: Scandal Beauties (Amigo Media AB)Frågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Amigo Media AB) har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. Amigo Media AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen då sms-reklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hans 9-åriga dotter flera gånger mottagit sms-reklam, och att dottern har ett nytt eget telefonabonnemang. Anmälaren har även uppgett att sms-reklamen inte går att avbeställa.

Företagets uppgifter

Amigo Media AB (Amigo) har yttrat sig till NIX-nämnden och uppgett att de blivit kontaktade av anmälaren och då tagit bort anmälarens telefonnummer från sin databas. Amigo har svarat att numret tidigare har hört till en medlem hos företaget vars medlemskap har upphört. Amigo har även bekräftat att den anmälda reklamen saknade avregistreringsmöjlighet, något som företaget har nu har ändrat i sin sms-reklam. Amigo har slutligen beklagat det inträffade och betonar att de inte har något intresse av att kontakta konsumenter som inte är medlemmar.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och reklam riktad till barn

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till en konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Amigo har bekräftat att de skickat sms-reklam till anmälarens telefonnummer. Amigo har inte redogjort för eventuella rutiner som de har om innehavaren av ett abbonemang.

Underlaget visar därmed att Amigo brutit mot 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Amigo har även bekräftat att den anmälda reklamen inte innehöll någon möjlighet till avregistrering. NIX-nämnden bedömer att Amigo har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare