Fälld

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2021-06-14Diarienummer: 21-022 samt 21-023Anmälare: Två konsumenterMotpart: Ventilation & VVS-Tjänst Norden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.NIX-nämndens beslut: Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget ringt konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälarna har uppgett att de blivit uppringa trots att deras telefonnummer är införda i spärregistret NIX-Telefon och därmed tydligt motsatt sig sådana samtal.

Företagets uppgifter

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har inte yttrat sig till NIX-nämnden. Nämnden gör sig bedömning baserat på det underlag som kommit in till nämnden.

Underlaget visar att Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare