Fälld

Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2021-06-16Diarienummer: 21-035 samt 21-036Anmälare: Två konsumenterMotpart: Ventilation & VVS-Tjänst Norden ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Två anmälare har uppgett att de blivit uppringda i marknadsföringssyfte av Ventilation & VVS-Tjänst Norden AB (företaget) trots att mottagarna tydligt motsatt sig detta genom att spärra sina telefonnummer i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom företaget underlåtit att yttra sig i ärendet går nämnden på anmälarnas uppgifter. Underlaget visar att företaget ringt två konsumenter i marknadsföringssyfte trots att konsumenterna spärrat sina telefonnummer i NIX-Telefon. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot konsumenter som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare