Fälld

NY spins

Uttalandedatum: 2021-06-16Diarienummer: 21-037Anmälare: En konsumentMotpart: NY spinsFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: NY spins har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke. NY spins har brutit mot 20 § då sms-reklam inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. Det framgår även av underlaget att sms-reklamen saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter

Ny spins (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam och en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från NY spins.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget valt att inte yttra sig i ärendet går nämnden på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att företaget har skickat sms-reklam till anmälaren trots att anmälaren invänt mot sådan reklam. Företaget har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke.

Av underlaget framgår även att sms-reklamens avregistreringsfunktion inte har fungerat. Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen genom att inte förse sin sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare