Fälld

HAMA Network ApS

Uttalandedatum: 2021-06-16Diarienummer: 21-038Anmälare: En konsumentMotpart: HAMA Network ApSFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: HAMA Network ApS har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter

HAMA Network ApS (företaget) har underlåtit att yttra sig.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att få fortsatt sms-reklam från HAMA Network ApS.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig baseras bedömningen på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att företaget har skickat sms-reklam till en konsument som invänt mot sådan reklam. Företaget har därmed skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen eftersom reklamen skickats till konsument utan konsuments samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare