Fälld

Företagsgruppen Hjälper SWE AB

Uttalandedatum: 2021-06-16Diarienummer: 21-039Anmälare: En konsumentMotpart: Företagsgruppen Hjälper SWE ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.NIX-nämndens beslut: Företagsgruppen Hjälper SWE AB har delat ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom reklamen delats ut till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Företagsgruppen Hjälper SWE AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Företagsgruppen Hjälper SWE AB (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden gör sin bedömning baserad på det underlag som kommit in till nämnden. Eftersom företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet baseras bedömningen på anmälarens uppgifter.

Underlaget visar att företaget har delat ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom reklamen delats ut till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare