Fälld

DEKRA Bilbesiktning

Uttalandedatum: 2021-06-09Diarienummer: 21-048Anmälare: En konsumentMotpart: DEKRA BilbesiktningFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Dekra Bilbesiktning har överträtt 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam till en konsument som inte samtyckt till det på förhand

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från DEKRA Bilbesiktning i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det. Anmälaren har i sin anmälan sagt att det initialt förelegat ett kundförhållande mellan sig och motparten, men att han efter ett e-postutskick kontaktat motparten med ett önskemål om att inte bli kontaktad.

Företagets uppgifter

DEKRA Bilbesiktning (Dekra) har i sitt yttrande till nämnden bekräftat att det initialt förelegat ett kundförhållande mellan Dekra och anmälaren. Dekra har även bekräftat att anmälaren kontaktat Dekra, efter att den 7 maj 2021 ha mottagit ett e-postutskick, den artonde maj med ett önskemål om att inte ta emot fler e-postmeddelanden. Dekra la då till anmälarens e-postadress till en opt-out-lista för att spärra anmälaren från framtida utskick.  Dessvärre lades spärren in i det gamla systemet under ett byte av systemet i maj vilket har lett till att ett nytt e-postmeddelande ändå har skickats till anmälaren. Slutligen har Dekra svarat att konsumenters önskemål givetvis ska respekteras och vill i detta enskilda fall beklaga att anmälaren kontaktats mot sin vilja.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren mottagit e-postreklam från Dekra på grund av ett systemfel hos Dekra trots att anmälaren tidigare återkallat sitt samtycke för sådan e-postreklam. Dekra har därför begått en överträdelse av 19 § marknadsföringslagen genom att skicka e-postreklam utan samtycke på förhand.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare