Friad

Dagens Industri

Uttalandedatum: 2021-07-12Diarienummer: 21-072Anmälare: En konsumentMotpart: Dagens IndustriFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av Dagens industri (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta dels genom att spärra sitt nummer i NIX-Telefon, dels genom att be motparten att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Dagens Industri (Di) har utrett ärendet och bekräftar att Di kontaktat anmälaren men i egenskap av företrädare för ett företag. Enligt de uppgifter som Di har tillgängliga är anmälarens telefonnummer registrerat på ett företag. Di har vidare uppgett att de har som rutin att spärra telefonnummer till konsumenter som motsatt sig reklam. Enligt Di:s logg har anmälaren avböjt Di:s erbjudande men inte motsatt sig framtida reklam. Di:s uppfattning är att Di inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen då anmälaren inte kontaktats i egenskap av konsument. Di har däremot uppfattat att anmälaren inte vill ha erbjudanden från Di och har därför spärrat hans nummer från fortsatt telemarketing.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Motsägande uppgifter har lämnats av anmälare respektive motpart. Efter den grundliga redogörelse Di gjort finner NIX-nämnden det sannolikt att Di kontaktat anmälaren i egenskap av företrädare för ett företag. Reglerna för NIX-Telefon är tillämpliga för konsumenter och Di har därmed inte begått någon överträdelse av marknadsföringslagen. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare