Friad

Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 2021-08-17Diarienummer: 21-063Anmälare: En konsumentMotpart: Hi3G Access ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av Hi3G Access AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att deras telefonförsäljare ringt anmälaren men i dennes egenskap av företagare för att sälja företagsabonnemang. Anmälarens telefonnummer är registrerat på en enskild firma och då NIX-Telefon endast gäller konsumenter anser sig företaget inte ha agerat i strid med marknadsföringslagen. Företaget kommer dock ändå notera att den enskilda företagaren inte ska bli uppringd framledes.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att företaget ringt anmälarens telefonnummer för att bedriva försäljning till den enskilda firma till vilken numret är registrerat. Då reglerna för NIX-Telefon är tillämpliga på konsumenter och inte företag lämnar NIX-nämnden anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare