Friad

Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 2021-08-17Diarienummer: 21-064Anmälare: En konsumentMotpart: Hi3G Access ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denna blivit uppringd av HI3G Access AB (företaget) trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det i anmälan angivna uppringande numret inte tillhör företaget Hi3G Access AB, varken för konsument- eller företagssidan. Företaget har vidare uppgett att anmälarens nummer är registrerat på en enskild firma samt att numret har legat på en ringlista i maj hos företagets återförsäljare på företagssidan och att det alltså är möjligt att företaget kan ha ringt anmälaren nummer. Men då i syfte att sälja företagsabonnemang. Då NIX-Telefon endast gäller konsumenter anser sig inte företaget ha agerat i strid med marknadsföringslagen. Företaget hittar inte heller någon notis om att anmälaren ska ha motsatt sig telefonförsäljning. Företaget kommer dock ändå att spärra anmälaren från framtida direktmarknadsföring.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Underlaget visar att företaget ringt anmälarens telefonnummer för att bedriva försäljning till den enskilda firma till vilken numret är registrerat. Då reglerna för NIX-Telefon är tillämpliga på konsumenter och inte företag lämnar NIX-nämnden anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare