Fälld

Folkspel

Uttalandedatum: 2021-08-02Diarienummer: 21-069Anmälare: En konsumentMotpart: FolkspelFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam.NIX-nämndens beslut: Folkspel har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka obeställd reklam utan att mottagaren lämnat sitt samtycke på förhand.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte samtyckt till sådan reklam och även har motsatt sig sådan reklam. Anmälaren har till anmälan bifogat bilder på den anmälda reklamen.

Företagets uppgifter

Folkspel har uppgett att de har granskat ärendet som avser anmälaren och konstaterar att det saknas information om anmälaren, då hon inte är kund. Folkspel har även uppgett att då anmälaren ringt Kundcenter för att spärra sitt telefonnummer så har detta inte fungerat då anmälaren inte funnits kopplad till telefonnumret i Folkspels system. Folkspel har även konstaterat att anmälaren inte skickat STOP till 72 050 eftersom en spärr då hade upprättats baserat på telefonnumret. Anmälarens telefonnummer är tillagt av en kontaktperson för en idrottsklubb och har enligt Folkspel sannolikt ”ärvts” eller gått över på anmälaren, och att kontaktpersonen sedan dess inte uppdaterat sin information. Folkspel har vidare konstaterat att dessa sms inte utgör reklam utan påminnelser för säljande medlemsföreningar. Folkspel har slutligen beklagat det inträffade och har vidtagit åtgärder dör att situationen inte ska upprepas.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det. Underlaget visar att det meddelande anmälaren tagti emot är avsett att tas emot av en återföräljare av bingolotter. Återförsäljare är enligt Folkspel ofta idrottsklubbar som säljer lotter för att gynna sin idrott eller klubb och dessa får meddelanden som påminner och gör reklam för att sälja lotter för Folkspel. Det anmälda sms-meddelandet är i den meningen inte reklam riktad till anmälaren, och Folkspels Kundcenter har på grund av detta enligt Folskpel inte kunnat avregistrera anmälaren från framtida sms, då anmälaren inte varit en registrerad kund.

NIX-nämnden tycker att det är olyckligt att Kundcenter inte upptäckt att anmälaren tagit emot sms som inte varit riktade till henne och då avregistrerat hennes telefonnummer från sms-meddelandena.

Folkspel har i sitt yttrande uppgett att anmälaren inte kan ha skickat STOP till det angivna numret för att anmälaren då inte skulle ha fått fler sms. NIX-nämnden anser att det finns ett visst fog för att anmälaren borde ha uttömt det alternativet för att avregistrera sig. Samtidigt har anmälaren på ett adekvat sätt, genom kontakt med Folkspels Kundcenter, försökt avregistrera sig.

Då sms-meddelandet inte riktat sig till mottagen i dennes egenskap av återförsäljare så är det snarast en fråga om missriktad reklam. Reglerna i 19-21 §§ marknadsföringslagen syftar dock primärt till att skydda den personliga integriteten och mottagaren från oönskad kommunikation. 

Det är ostridigt att Folkspel skickat reklam till mottagaren utan att denne lämnat något samtycke härtill. Därmed har det skett en överträdelse av 19 § marknadsföringslagen.

NIX-nämnden erinrar slutligen om att folkspel, enligt GDPR, är skyldigt att säkerställa att kontaktuppgifter som de i ärendet är aktuella och korrekta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare