Fälld

Härjedalskök

Uttalandedatum: 2021-09-20Diarienummer: 21-056Anmälare: En konsumentMotpart: HärjedalskökFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Härjedalskök har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 2 juni 2021 tagit emot oadresserad reklam från Härjedalskök (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Han har även uppgett att han tidigare har kontaktat företaget och bett dem upphöra med att dela ut oadresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger nämnden anmälarens uppgifter till grund för bedömningen. Underlaget visar att företaget har delat ut oadresserad reklam till anmälaren trots att denne tydligt har motsatt sig sådan reklam genom en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Företaget har därmed överträtt 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare