Fälld

Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB

Uttalandedatum: 2021-09-21Diarienummer: 21-073Anmälare: En konsumentMotpart: Torget Fastighetsförmedling i Linköping ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.NIX-nämndens beslut: Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB (företaget) den 23 juni 2021 trots att han tydligt motsatt sig detta genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de ber om ursäkt för att de ringt en konsument införd i NIX-Telefon samt att de vidtagit åtgärder för att det inte ska ske igen.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Företaget har inte motsatt sig uppgift att de ringt en konsument som varit spärrad i NIX-Telefon. Underlaget visar därmed att företaget överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare