Fälld

Nordic Green

Uttalandedatum: 2021-09-20Diarienummer: 21-074Anmälare: En konsumentMotpart: Nordic GreenFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Nordic Green har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Nordic Green (företaget) den 17 juni 2021 trots att han tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-Telefon. Anmälaren har även uppgett att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget inte har yttrat sig i ärendet låter nämnden anmälarens uppgifter ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att företaget har ringt anmälaren trots att anmälaren tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att låta spärra sig i NIX- Telefon. Företaget har därmed överträtt 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare