Fälld

Tele2

Uttalandedatum: 2021-09-20Diarienummer: 21-079Anmälare: En konsumentMotpart: Tele2Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Tele2 har överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta reklam mot en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Tele2 (företaget) den 17 juni 2021 trots att han tydligt motsatt sig detta genom att tidigare ha bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Anmälaren har anfört den 17 juni blev uppringd av företaget i marknadsföringssyfte trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

NIX-nämnden gör sin bedömning baserad på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig lägger nämnden anmälarens uppgift till grund för bedömningen.

Underlaget visar att företaget ringt anmälaren i marknadsföringssyfte trots att anmälaren enligt uppgift till NIX-nämnden tydligt har motsatt sig sådan kontakt. NIX-nämndens bedömning är därmed att företaget överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att rikta direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare