Friad

Telia

Uttalandedatum: 2021-09-28Diarienummer: 21-083Anmälare: En konsumentMotpart: TeliaFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från Telia i marknadsföringssyfte den 26 juli 2021 utan att hon samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Telia har motsatt sig uppgift om att de har skickat e-postreklam till anmälaren. Telia har utrett ärendet och har inte haft något utskick där konsumenter kan vinna presentkort. Telia har vidare uppgett att anmälaren inte är kund hos företaget och ha ringa kontaktuppgifter till henne. Telia misstänker avslutningsvis att anmälaren mottagit ett s.k. spam-meddelande.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Underlaget visar motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att hon tagit emot e-postreklam från Telia medan Telia har motsatt sig den uppgiften och menar att e-postmeddelandet inte kommer från dem.

Inget i underlaget visar att e-postmeddelandet är skickat från Telia. NIX-nämnden lämnar därmed anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare