Friad

Resurs Bank AB

Uttalandedatum: 2021-10-11Diarienummer: 21-084Anmälare: En konsumentMotpart: Resurs Bank ABFrågeställning: Marknadsföring via e-post till konsument som ej samtyckt till utskickNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att han mottagit e-post från Resurs Bank i marknadsföringssyfte utan att han samtyckt till det.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det föreligger ett kundförhållande mellan anmälaren och företaget samt att företaget har aktiverat en intern spärr för marknadsföring via sms och e-post till konsumenten, enligt dennes begäran. Det e-postmeddelande som anmälan avser utgör emellertid enligt företaget inte marknadsföring, i stället har företaget anfört att det är fråga om ett informationsbrev avseende uppdaterade villkor i det avtal som föreligger mellan företaget och konsumenten.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Undantag från kravet på samtycke gäller om företaget fått personens kontaktuppgift i samband med försäljning av en produkt, personen inte motsatt sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte, marknadsföringen avser likartade produkter samt personen ges en klar och tydlig möjlighet att motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren motsatt sig att hans uppgifter används i marknadsföringssyfte. Det är vidare ostridigt att anmälaren mottagit ett e-postutskick. Frågan i ärendet rör huruvida e-postmeddelandet utgör marknadsföring och således träffas av bestämmelsen i 19 § marknadsföringslagen.

Rubriken till de aktuella reglerna i marknadsföringslagen anger att de omfattar reklam. Det sistnämnda har ett avsättningsfrämjande syfte dvs. avsikten är att sälja en produkt. Fortlöpande information som t.ex ändringar i avtalsvillkor omfattas normalt inte av begreppet reklam. Det betyder att ett företag kan mejla sådan information medan de inte får skicka ”reklammejl”.

Det framgår av underlaget att e-postmeddelandet innehåller information om att vilkoren i det befintliga avtalet mellan anmälaren och företaget ändrats. Det är således inte ett ”reklammejl” i den mening som anges i 19 § marknadsföringslagen och någon överträdelse av nyss nämnda bestämmelse har inte skett.

Med anledning av detta lämnar NIX-nämnden ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare