Fälld

365 Lotto

Uttalandedatum: 2021-10-22Diarienummer: 21-087Anmälare: En konsumentMotpart: 365 LottoFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.NIX-nämndens beslut: 365 lotto har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av 365 lotto trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsument i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som inkommit i ärendet. Eftersom 365 lotto har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning.

Av anmälarens uppgifter framgår att 365 lotto kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. Det framgår vidare av underlaget att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att 365 lotto agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare