Fälld

Zmarta Group

Uttalandedatum: 2021-10-11Diarienummer: 21-093Anmälare: En konsumentMotpart: Zmarta GroupFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Zmarta Group har i strid med 21 § marknadsföringslagen, riktat marknadsföring via telefon till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarnas uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Zmarta Group trots att han tydligt motsatt sig detta genom att ha registrerat sitt telefonnummer till spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Zmarta Group har uppgett att företaget efter utredning av ärendet kan konstatera att samtalet varit ett misstag som berott på brister i systemet. Företaget har även uttryckt att de beklagar det inträffade samt att de brister som uppdagats har åtgärdats.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden via telefon.

I reglerna för NIX-telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget till ärendet framgår att Zmarta Group har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Zmarta Group agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare