Friad

Zmarta Group

Uttalandedatum: 2021-10-11Diarienummer: 21-094 samt 21-095Anmälare: Två konsumenterMotpart: Zmarta GroupFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter

Två anmälare (dnr 21-094 samt 21-095) har uppgett att de blivit uppringda av Zmarta Group trots att de tydligt motsatt sig detta genom att ha registrerat sitt telefonnummer till spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Zmarta Group har uppgett att anmälaren i den första ärendet (dnr 21-094) har blivit kontaktad av företaget eftersom hans telefonnummer har angetts i samband med en tävlingsanmälan med samtycke till att bli kontaktad av Zmarta Group i marknadsföringssyfte. Zmarta Group har vidare uppgett att telefonnumret enligt företagets kontaktlista är kopplat till en annan konsument. Företaget misstänker att den andra konsumenten av misstag har uppgett anmälarens telefonnummer i samband med tävlingsanmälan.

Beträffande det andra ärendet (dnr 21-095) har Zmarta Group uppgett att anmälaren samtyckt till att Zmarta Group kontaktar henne i marknadsföringssyfte. Företaget har uppgett att anmälaren i samband med att hon anmält sig till en tävling kryssat i en ruta genom vilken samtycke ges till att Zmarta Group kontaktar tävlingsdeltagaren i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden via telefon.

I reglerna för NIX-telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Dnr 21-094

Underlaget till det första ärendet (dnr 21-094) visar att det varit fråga om ett misstag genom att en annan konsument uppgett anmälarens telefonnummer i samband med att konsumenten lämnat samtycke till att Zmarta Group kontaktar denne i marknadsföringssyfte. NIX-nämnden finner att Zmarta Group inte kan lastas för det misstag som har skett och lämnar därför ärendet utan åtgärd.

Dnr 21-095

Av underlaget beträffande det andra ärendet (dnr 21-095) framgår att Zmarta Group har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det framgår emellertid även att anmälaren genom en tävlingsanmälan samtyckt till att Zmarta Group kontaktar henne i marknadsföringssyfte. Undantaget som anges i reglerna för NIX-telefon om att konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande är således tillämpligt och NIX-nämnden bedömer att Zmarta Groups agerande inte står i strid med 21 § marknadsföringslagen. NIX-nämnden lämnar ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena 21-094 samt 21-095 avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare