Fälld

Nordiska Inglasningar AB

Uttalandedatum: 2021-10-22Diarienummer: 21-099Anmälare: En konsumentMotpart: Nordiska Inglasningar ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam. Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det NIX-nämndens beslut: Nordiska Inglasningar AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan dennes samtycke. Nordiska Inglasningar AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att rikta adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit reklam via sms från Nordiska Inglasningar AB trots att han inte har lämnat sitt samtyckte till det.

Anmälaren har även uppgett att han vid två tillfällen mottagit adresserad reklam från Nordiska Inglasningar AB trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämndens bedömning baseras på det underlag som inkommit i ärendet. Eftersom Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning.

Av underlaget framgår det att anmälaren mottagit reklam via sms från Nordiska Inglasningar AB. Det framgår vidare av anmälarens uppgifter att han inte samtyckt till sådana utskick. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Nordiska Inglasningar AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att ha skickat reklam via sms till en konsument som inte gett sitt samtycke till detta.

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sin adress till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktreklam.

NIX-nämndens bedömning baseras på det underlag som inkommit i ärendet. Eftersom Nordiska Inglasningar AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning.

Av anmälarens uppgifter framgår att han mottagit adresserad reklam från Nordiska Inglasningar AB vid två tillfällen. Det framgår vidare av underlaget att anmälarens adress är registrerad i spärregistret NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Nordiska Inglasningar AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare