Fälld

Ventilation & VVS-tjänst Norden AB

Uttalandedatum: 2021-10-22Diarienummer: 21-102Anmälare: En konsumentMotpart: Ventilation & VVS-tjänst Norden ABFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefonNIX-nämndens beslut: Ventilations & VVS-tjänst Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Ventilations & VVS-tjänst Norden AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämndens bedömning baseras på det underlag som inkommit i ärendet. Eftersom Ventilations & VVS-tjänst Norden AB har underlåtit att yttra sig i ärendet lägger NIX-nämnden anmälarens uppgifter till grund för sin bedömning.

Av anmälarens uppgifter framgår att Ventilations & VVS-tjänst Norden AB kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte. Det framgår vidare av underlaget att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Ventilations & VVS-tjänst Norden AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer varit registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare