Fälld

Svenska AC-Service AB

Uttalandedatum: 2021-10-14Diarienummer: 21-103Anmälare: En konsumentMotpart: Svenska AC-Service ABFrågeställning: Marknadsföring per post till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svenska AC-Service har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Svenska AC-Service AB trots att hon tydligt motsatt sig detta (anmälan bifogas). Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att anmälaren tagit emot oadresserad reklam från Svenska AC-Service AB trots att hon placerat en Nej Tack-skylt på brevinkastet.

Svenska AC-Service AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare