Fälld

Svenska Hem och Städ AB

Uttalandedatum: 2021-10-14Diarienummer: 21-104Anmälare: En konsumentMotpart: Svenska Hem och Städ ABFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svenska Hem och Städ har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Svenska Hem och Städ trots att hon tydligt motsatt sig detta (anmälan bifogas). Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning. Till anmälan har bifogats ett foto av den anmälda reklamen. Fotot visar ett reklamblad där gratis storstädning erbjuds av Svenska Hem och Städ.

Företagets uppgifter

Svenska Hem och Städ har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då Svenska Hem och Städ har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att anmälaren tagit emot oadresserad reklam trots att hon placerat en Nej Tack-skylt på sin brevlåda.

Svenska Hem och Städ har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig sådan reklam.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare