Fälld

Briljant Service AB

Uttalandedatum: 2021-10-14Diarienummer: 21-106Anmälare: En konsumentMotpart: Briljant Service ABFrågeställning: Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skyltNIX-nämndens beslut: Briljant Service har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit oadresserad reklam från Briljant Service trots att hon tydligt motsatt sig detta (anmälan bifogas) genom att märka sin brevlåda med ”Ingen reklam, tack”. Anmälaren har även tidigare varit i kontakt med företaget av samma anledning.

Företagets uppgifter

Briljant Service har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då Briljant Service har underlåtit att yttra sig i ärendet låter NIX-nämnden anmälarens uppgift ligga till grund för bedömningen. Underlaget visar att Briljant Service har skickat oadresserad reklam till anmälaren trots att anmälaren placerat en Nej Tack-skylt på sin brevlåda.

Briljant Service har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare