Fälld

Aller Media AB

Uttalandedatum: 2021-10-25Diarienummer: 21-112Anmälare: En konsumentMotpart: Aller Media ABFrågeställning: Krav på att sms-reklam förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion NIX-nämndens beslut: Aller Media AB har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom meddelandet inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han efter att ha mottagit sms-reklam från Aller Media AB följt instruktionerna för avregistrering men att han trots detta erhållit ytterligare sms-reklam från företaget.

Företagets uppgifter

Aller Media AB har bekräftat anmälarens uppgifter och uppgett att det inträffade berodde på ett tekniskt fel i den interna kundbasen som gjort att anmälarens telefonnummer varit registrerat på två kontakter. När anmälaren avregistrerade sig registrerades detta endast på den ena av dessa kontakter. Aller Media AB har vidare uppgett att de beklagar det inträffade samt att åtgärder har vidtagits för att dubbelsäkra detta i avregistreringsprocessen framöver.

NIX-nämndens bedömning

Krav på att marknadsföring via sms förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Av underlaget i ärendet framgår att anmälaren har följt instruktionerna för avregistrering men att han trots detta erhållit ytterligare sms-reklam från Aller Media AB. Det framgår även att det inträffade orsakats av tillfälliga tekniska problem hos företaget. Mot bakgrund av detta får det anses stå klart att avregistreringsfunktionen anmälaren använde sig av inte fungerade tillfredställande och att anmälaren därför inte fullt avregistrerades från vidare utskick.

NIX-nämnden gör bedömningen att Aller Media AB agerat i strid med 20 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare