Fälld

SOS Barnbyar Sverige

Uttalandedatum: 2021-10-25Diarienummer: 21-113Anmälare: En konsumentMotpart: SOS Barnbyar SverigeFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklam.NIX-nämndens beslut: SOS Barnbyar Sverige har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har mottagit sms-reklam från SOS Barnbyar Sverige trots att han återtagit sitt samtycke för det.

Företagets uppgifter

SOS Barnbyar Sverige har bekräftat att företaget från anmälaren har mottagit en invändning mot fortsatt sms-reklam. Anmälarens telefonnummer har emellertid funnits som en dubblett och invändningen har därför endast registrerats för en av dessa kontakter. SOS Barnbyar Sverige har uppgett att det inträffade berott på ett tekniskt problem, att detta nu har åtgärdats samt att företaget beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Av underlaget framgår att anmälaren invänt mot att få fortsatt sms-reklam från SOS Barnbyar Sverige. Det framgår vidare att anmälaren trots sin invändning mottagit ytterligare sms-reklam från företaget. Det får således anses stå klart att SOS Barnbyar Sverige har skickat sms-reklam till anmälaren utan dennes samtycke.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att SOS Barnbyar Sverige agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan erforderligt samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare