Friad

VitaePro

Uttalandedatum: 2021-10-14Diarienummer: 21-140Anmälare: En konsumentMotpart: VitaeProFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. NIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Vitae Pro trots att mottagaren tydligt motsatt sig detta genom att registrera sitt telefonnummer i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren kontaktats på dennes hemtelefonnummer vilket inte är registrerat i spärrregistret NIX-telefon.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig det. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. Av underlaget i ärendet framgår att anmälarens mobilnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Enligt Vitae Pro är det emellertid inte detta mobilnummer som företaget kontaktat, utan ett hemtelefonnummer som inte är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Till stöd för denna uppgift har Vitae Pro bifogat ett utdrag över de personuppgifter som företaget har registrerade på anmälaren. Utdraget visar att endast ett telefonnummer är registrerat på anmälaren. Telefonnumret är ett hemnummer och utgör inte det mobilnummer som anmälaren har registrerat i spärregistret NIX-telefon. Det underlag som presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för att Vitae Pro inte kontaktat anmälarens mobilnummer som är registrerat i spärregistret NIX-telefon. Mot bakgrund av detta finner NIX-nämnden att Vitae Pros agerande inte varit i strid med 21 § marknadsföringslagen och ärendet lämnas således utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare