Fälld

Telia Sverige AB

Uttalandedatum: 2021-11-05Diarienummer: 21-092Anmälare: En konsumentMotpart: Telia Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring via telefon riktad till konsument som tydligt motsatt sig dettaNIX-nämndens beslut: Telia Sverige AB har riktat marknadsföring till en konsument i strid med 21 § marknadsföringslagen eftersom konsumenten tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Telia Sverige AB trots att han tydligt motsatt sig sådan kontakt genom att spärra sitt telefonnummer i NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Telia Sverige AB har uppgett att anmälaren tidigare varit kund hos företaget, att hans uppgifter funnits kvar i deras system och att han därför blivit uppringd.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via telefon till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden via telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren har blivit uppringd av Telia Sverige AB. Det är vidare ostridigt att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Telia Sverige AB har uppgett att det tidigare har förelegat ett kundförhållande mellan anmälaren och företaget. Ett kundförhållande anses normalt bestå upp till 12 månader och undantaget om etablerat kundförhållande är tillämpligt under hela den tiden. Av det underlag som Telia Sverige AB har presenterat i ärendet framgår emellertid inte när kundförhållandet etablerades och avtalsförpliktelserna fullgjordes. Det kan således inte anses visat att förutsättningarna för undantaget om ett etablerat kundförhållande är uppfyllda.

Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Telia Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att rikta marknadsföring via telefon till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare