Fälld

Bilprovningen

Uttalandedatum: 2021-11-19Diarienummer: 21-152Anmälare: En konsumentMotpart: BilprovningenFrågeställning: Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Bilprovningen har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget delat ut adresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 11 oktober 2021 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Bilprovningen trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat. Enligt anmälan har anmälaren även tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Bilprovningen har inte motsatt sig uppgift att två utskick gjorts till anmälaren. Enligt Bilprovningen har två brev skickats ut den 2 september respektive den 10 oktober 2021. Bilprovningen har uppgett att inga uppgifter fanns om att anmälaren var spärrad i varken det egna spärregistret eller i det underlag som Bilprovningen köper från Transportstyrelsen. Bilprovningen har vidare uppgett att anmälaren är spärrad i företagets interna spärregister med start den 15 oktober 2021 och att anmälaren efter detta inte fått några fler utskick.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i NIX adresserats spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Av underlaget framgår att Bilprovningen har skickat två reklamutskick till anmälaren i september och oktober 2021 trots att anmälaren var införd i spärregistret NIX adresserat. NIX-nämnden bedömer därför att Bilprovningen har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de riktat reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare