Friad

Bevakia AB

Uttalandedatum: 2021-11-14Diarienummer: 21-160Anmälare: En konsumentMotpart: Bevakia ABFrågeställning: Marknadsföring via telefon till konsument som invänt mot sådan kontaktNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att denne blivit uppringd av Bevakia AB tre gånger trots att han sagt att han inte vill att de skall kontakta honom fler gånger.

Företagets uppgifter

Bevakia AB har uppgett att tre samtalsförsök har gjorts till anmälaren men att anmälaren inte har svarat under något av dessa försök. Bevakia AB har bifogat samtalsloggar över de tre samtalsförsöken till anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig det. Av underlaget framgår motstridiga uppgifter avseende huruvida anmälaren har begärt att Bevakia AB inte skall kontakta honom igen. Anmälaren har uppgett att han blivit kontaktad tre gånger av Bevakia AB samt att han under något av dessa samtal begärt att inte bli kontaktad mer. Bevakia AB har uppgett att de gjort tre försök att kontakta anmälaren men att denne inte har svarat och att någon begäran om att inte bli kontaktad mer således inte har framställts. Till stöd för detta har Bevakia AB bifogat ett utdrag från deras samtalsloggar som visar de tre samtalsförsöken som gjorts till anmälaren. Det underlag som har presenterats i ärendet får sammantaget anses ge stöd för företagets inställning i frågan. NIX-nämnden finner det därför inte visat att Bevakia AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare