Friad

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Uttalandedatum: 2021-12-04Diarienummer: 21-142Anmälare: En konsumentMotpart: Svenskt Militärhistoriskt BibliotekFrågeställning: PersonuppgiftsbehandlingNIX-nämndens beslut: Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter Anmälaren har uppgett att denne begärt att Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek skall radera hans personuppgifter ur deras system. Anmälaren har uppgett att han ändå blivit kontaktad av företaget samt uppgett att företaget inte har tillmötesgått hans begäran om radering av personuppgiftsbehandling.

Företagets uppgifter

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek har uppgett att de saknar uppgifter om anmälaren i deras interna system och att detta troligen beror på att anmälaren begärt att bli raderad och att företaget har tillgodosett denna begäran.

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek har vidare uppgett att företaget bestrider uppgiften om att anmälaren kontaktats efter dennes begäran om radering. Företaget har uppgett att samtlig kontakt till anmälaren företagits innan anmälarens begäran om radering.

Slutligen har Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek bifogat företagets riktlinjer för hur en begäran om radering av personuppgifter hanteras.

NIX-nämndens bedömning

Rätten till radering

Rätten till radering av personuppgifter framgår enligt artikel 17 och 21 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Enligt bestämmelserna ska en konsuments personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål enligt något av de situationer som listas under artikel 17. 1.a) -f) aktualiseras. Sådana situationer är bland annat att konsumenten invänder mot behandling av dennes personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.1 och det saknas berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre, att konsumenten invänder mot sådan behandling enligt artikel 21.2 eller att konsumenten återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifterna enligt artikel 6.1 a).

Det framgår motstridiga uppgifter om när anmälaren begärt att få sina personuppgifter raderade och huruvida kontakt från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek företagits efter denna begäran. NIX-nämnden finner att det inte kan anses visat att Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek underlåtit att tillmötesgå anmälarens begäran om att få sina personuppgifter raderade eftersom det saknas uppgifter som styrker omständigheterna som ligger till grund för anmälan.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare